Best Action Novel List (Completed)

A Monster Who Levels Up

A Monster Who Levels Up

Jee Gab Song, 지갑송
Shen Yin Wang Zuo

Shen Yin Wang Zuo

Tang Jia San Shao, 唐家三少
Demon Hunter

Demon Hunter

Teramachi Akeho, 寺町 朱穂
Sovereign of Judgment

Sovereign of Judgment

TodayAgain, 오늘도요