Best Adventure Novel List

Douluo Dalu

Douluo Dalu

Tang Jia San Shao, 唐家三少
The Godsfall Chronicles

The Godsfall Chronicles

Half-drunk Wanderer, Tipsy Wanderer, 半醉游子
The Mightiest Leveling System

The Mightiest Leveling System

Da Hai Hao Duo Shui, 大海好多水