Best Drama Novel List

86

86

Asato Asato, 安里 アサト
Close Combat Mage

Close Combat Mage

Yun Tian Kong, 云天空
Immortal

Immortal

Guan Qi, Watching Chess, 观棋
Cannon Fodder Cheat System

Cannon Fodder Cheat System

Tangerine Boat, 橘子舟
Professional Body Double

Professional Body Double

Shui Qian Cheng, 水千丞
Zhu Xian

Zhu Xian

Xiao Ding, 萧鼎
Mei Gongqing

Mei Gongqing

Lin Jiacheng, 林家成