Best Drama Novel List

The Founder of Diabolism

The Founder of Diabolism

Mò Xiāng Tóngxiù, 墨香铜臭
Chongfei Manual

Chongfei Manual

Funghe Youyue, 风荷游月
Quickly Wear the Face of the Devil

Quickly Wear the Face of the Devil

Casanovanic Bookworm, Feng Liu Shu Dai, 風流書呆, 风流书呆