Best Drama Novel List

Shen Yin Wang Zuo

Shen Yin Wang Zuo

Tang Jia San Shao, 唐家三少
Holding On to My Man

Holding On to My Man

Hong Yao Yao, 红妖妖
Evil-Natured Husband, Don't Tease!

Evil-Natured Husband, Don't Tease!

A Trace Of Warmth, 一缕温馨
A Monster Who Levels Up

A Monster Who Levels Up

Jee Gab Song, 지갑송