List of fantasy Best Novel

Desolate Era

Desolate Era

I Eat Tomatoes, Wo Chi Xi Hong Shi, 我吃西红柿
World Defying Dan God

World Defying Dan God

Ji Xiao Zei, Solitary Little Thief
Warlock of the Magus World

Warlock of the Magus World

The Plagiarist, Wen Chao Gong, 文抄公
Coiling Dragon

Coiling Dragon

I Eat Tomatoes, Wo Chi Xi Hong Shi, 我吃西红柿
Monster Paradise

Monster Paradise

Nuclear Warhead Cooked In Wine, 酒煮核弹头
Lord Xue Ying

Lord Xue Ying

I Eat Tomatoes, Wo Chi Xi Hong Shi, 我吃西红柿