List of fantasy Best Novel

Seeking the Flying Sword Path

Seeking the Flying Sword Path

I Eat Tomatoes, Wo Chi Xi Hong Shi, 我吃西红柿
Age of Adepts

Age of Adepts

Zhen De Lao Lang, 真的老狼
Nine Sun God King

Nine Sun God King

Solitary Little Thief, 寂小贼
Ze Tian Ji

Ze Tian Ji

Mao Ni, 猫腻