List of josei Best Novel

Transmigrator Meets Reincarnator

Transmigrator Meets Reincarnator

Snow Mountain Mists, Xue Shan Lan, 雪山岚
Husband, Be A Gentleman

Husband, Be A Gentleman

Su Xing Yue, 苏行乐
Chongfei Manual

Chongfei Manual

Funghe Youyue, 风荷游月