Best Josei Novel List

Fields of Gold

Fields of Gold

Tranquil Fine Rain, 姽婳晴雨
Chongfei Manual

Chongfei Manual

Funghe Youyue, 风荷游月