Best Josei Novel List

Eight Treasures Trousseau

Eight Treasures Trousseau

Butterfly's Shadow Beneath The Moon, Yue Xia Die Ying, 月下蝶影
Hello, Wife!

Hello, Wife!

Butterfly's Shadow Beneath The Moon, Yue Xia Die Ying, 月下蝶影
Zombie Sister Strategy

Zombie Sister Strategy

A Wisp Of Netherworld Inferno, 一缕冥火
Chu Wang Fei

Chu Wang Fei

Ning Er, 宁儿