Best Josei Novel List

Chu Wang Fei

Chu Wang Fei

Ning Er, 宁儿
To Be A Virtuous Wife

To Be A Virtuous Wife

Butterfly's Shadow Beneath the Moon, Yue Xia Die Ying, 月下蝶影
Eight Treasures Trousseau

Eight Treasures Trousseau

Butterfly's Shadow Beneath The Moon, Yue Xia Die Ying, 月下蝶影