List of romance Best Novel

Virtual World: Peerless White Emperor

Virtual World: Peerless White Emperor

Shifou Keyi Liuxia, Would It Be Possible To Stay, 是否可以留下
Ze Tian Ji

Ze Tian Ji

Mao Ni, 猫腻
Husband, Be A Gentleman

Husband, Be A Gentleman

Su Xing Yue, 苏行乐
The Royal's Cute Little Wife

The Royal's Cute Little Wife

Feng He You Yue, 风荷游月