Best Romance Novel List

The Founder of Diabolism

The Founder of Diabolism

Mò Xiāng Tóngxiù, 墨香铜臭
Quickly Wear the Face of the Devil

Quickly Wear the Face of the Devil

Casanovanic Bookworm, Feng Liu Shu Dai, 風流書呆, 风流书呆
Nidome no Yuusha

Nidome no Yuusha

Kizuka Nero, 木塚ネロ
Dragon King’s Son-In-Law

Dragon King’s Son-In-Law

Dragon King's Nice Son-in-law, 龙王的贤婿
Ze Tian Ji

Ze Tian Ji

Mao Ni, 猫腻
The Silly Alchemist

The Silly Alchemist

Blue-collar Xiao Xiao Sheng, 蓝领笑笑生
Perfect Superstar

Perfect Superstar

Chen Ru Tai Ping Yang