Best Tragedy Novel List

Desolate Era

Desolate Era

I Eat Tomatoes, Wo Chi Xi Hong Shi, 我吃西红柿
God and Devil World

God and Devil World

Assets Exploding, Zi Chan Bao Zeng, 资产暴增
Shura's Wrath

Shura's Wrath

Mars Gravity, 火星引力
Perfect World

Perfect World

Chen Dong, 辰东
City of Sin

City of Sin

Misty South, Yanyu Jiangnan, 烟雨江南
Seeking the Flying Sword Path

Seeking the Flying Sword Path

I Eat Tomatoes, Wo Chi Xi Hong Shi, 我吃西红柿