Best Xianxia Novel List

I Have Medicine

I Have Medicine

Fallen Clothing Becomes Fire, 衣落成火
The Emperor Reigns Them All

The Emperor Reigns Them All

Wo Shi Peng Gao Ren, 我是蓬蒿人
Illimitable Until Death

Illimitable Until Death

Ruqing Rusu, 如倾如诉
Zhu Xian

Zhu Xian

Xiao Ding, 萧鼎
Legend of the Great Saint

Legend of the Great Saint

Dream Teller, 说梦者
Emperor of The Cosmos

Emperor of The Cosmos

Ecstatic Dream Machine, Meng Ru Shen Ji, 梦入神机
Soaring the Heavens

Soaring the Heavens

Traversing Thousand Sorrows, 跃千愁
Legend of the Cultivation God

Legend of the Cultivation God

Xiao Duan Tan Hua, 小段探花