Best Xuanhuan Novel List

Dragon King’s Son-In-Law

Dragon King’s Son-In-Law

Dragon King's Nice Son-in-law, 龙王的贤婿
Chronicles of Primordial Wars

Chronicles of Primordial Wars

Chen Ci Lan Tiao, Lazy Cliché, 陈词懒调
Ze Tian Ji

Ze Tian Ji

Mao Ni, 猫腻
Martial Arts Master

Martial Arts Master

Cuttlefish That Loves Diving, 爱潜水的乌贼
Shen Yin Wang Zuo

Shen Yin Wang Zuo

Tang Jia San Shao, 唐家三少
108 Maidens of Destiny

108 Maidens of Destiny

She’s Cold As Ice, 她酷的像冰
Heavenly Star

Heavenly Star

Mars Gravity, 火星引力