Martial World

Martial World

Cocooned Cow, 蚕茧里的牛
World Defying Dan God

World Defying Dan God

Ji Xiao Zei, Solitary Little Thief
Martial God Asura

Martial God Asura

Kindhearted Bee, Shan Liang De Mi Feng, 善良的蜜蜂
Super Gene

Super Gene

Twelve Winged Dark Burning Angel, 十二翼黑暗炽天使
Desolate Era

Desolate Era

I Eat Tomatoes, Wo Chi Xi Hong Shi, 我吃西红柿
Emperor’s Domination

Emperor’s Domination

Yan Bi Xiao Sheng, 厌笔萧生
Wu Dong Qian Kun

Wu Dong Qian Kun

Heavenly Silkworm Potato, Tian Can Tu Dou, 天蚕土豆