Best Psychological Novel List

Under the Oak Tree

Under the Oak Tree

Sooji Kim, 김수지
The Silly Alchemist

The Silly Alchemist

Blue-collar Xiao Xiao Sheng, 蓝领笑笑生
Kuro no Maou

Kuro no Maou

Hishi Kage Dairi
Crazy Detective

Crazy Detective

Kuang Hai Wang Hu, 旷海忘湖
Husband, Be A Gentleman

Husband, Be A Gentleman

Su Xing Yue, 苏行乐
Demon Hunter

Demon Hunter

Misty Rain Of Jiangnan, 烟雨江南