Best Gender bender Novel List

Demon Sword Maiden

Demon Sword Maiden

Carrot Sauce, Luo Jiang Shen, 罗将神, 罗酱
Feng Yin Tian Xia

Feng Yin Tian Xia

Nguyệt Xuất Vân, Yue Chu Yun, 月出云
Release that Man

Release that Man

Dancing Water Sleeves, 凌舞水袖