Best Gender bender Novel List

Feng Yin Tian Xia

Feng Yin Tian Xia

Nguyệt Xuất Vân, Yue Chu Yun, 月出云
Release that Man

Release that Man

Dancing Water Sleeves, 凌舞水袖