Best Romance Novel List

The eSports King’s Crush

The eSports King’s Crush

Warring Young Seven, Zhan Qi Shao, 战七少
Ba Ai Mou Qing

Ba Ai Mou Qing

Xin Xin Xiang Rong, 欣欣向荣
Marrying the Soft-hearted Villain

Marrying the Soft-hearted Villain

Mu Mu Liang Chen, 沐沐良辰