Best Fantasy Novel List

Talisman Emperor

Talisman Emperor

Xiao Jinyu, 萧瑾瑜
Wu Dong Qian Kun

Wu Dong Qian Kun

Heavenly Silkworm Potato, Tian Can Tu Dou, 天蚕土豆