Best Xianxia Novel List

Chaotic Lightning Cultivation

Chaotic Lightning Cultivation

WordPad, Writing Board, Xie Zi Ban, 写字板
My Beautiful Teacher

My Beautiful Teacher

Ram de Night, 黑夜de白羊
The Emperor Reigns Them All

The Emperor Reigns Them All

Wo Shi Peng Gao Ren, 我是蓬蒿人
Zhu Xian

Zhu Xian

Xiao Ding, 萧鼎
Illimitable Until Death

Illimitable Until Death

Ruqing Rusu, 如倾如诉
Accompanying the Phoenix

Accompanying the Phoenix

Jiu Lu Fei Xiang, 九鹭非香
Soaring the Heavens

Soaring the Heavens

Traversing Thousand Sorrows, 跃千愁