Best Xianxia Novel List

Emperor of The Cosmos

Emperor of The Cosmos

Ecstatic Dream Machine, Meng Ru Shen Ji, 梦入神机
Dragon Blooded War God

Dragon Blooded War God

齐成琨, Feng Qing Yang
Legend of the Cultivation God

Legend of the Cultivation God

Xiao Duan Tan Hua, 小段探花
Soaring the Heavens

Soaring the Heavens

Traversing Thousand Sorrows, 跃千愁