Best Xuanhua Novel List

Shen Yin Wang Zuo

Shen Yin Wang Zuo

Tang Jia San Shao, 唐家三少
Custom Made Demon King

Custom Made Demon King

Dark Old Demon, 黑乎乎的老妖
Heavenly Star

Heavenly Star

Mars Gravity, 火星引力