Best Harem Novel List

Talisman Emperor

Talisman Emperor

Xiao Jinyu, 萧瑾瑜
Wu Dong Qian Kun

Wu Dong Qian Kun

Heavenly Silkworm Potato, Tian Can Tu Dou, 天蚕土豆
The World Online

The World Online

Sheng Xiao Jian Ke, 笙箫剑客