Best Josei Novel List

100m Yuan Wife: Buy One Get One

100m Yuan Wife: Buy One Get One

An Zhixiao, Calm Understanding, 安知晓
Chongfei Manual

Chongfei Manual

Funghe youyue, 风荷游月
Under the Oak Tree

Under the Oak Tree

Sooji Kim, 김수지