Best Martial arts Novel List

Talisman Emperor

Talisman Emperor

Xiao Jinyu, 萧瑾瑜
Wu Dong Qian Kun

Wu Dong Qian Kun

Heavenly Silkworm Potato, Tian Can Tu Dou, 天蚕土豆
Crazy Leveling System

Crazy Leveling System

Crazy Meng Meng, 疯狂的萌萌
Monster Paradise

Monster Paradise

Nuclear Warhead Cooked In Wine, 酒煮核弹头
Godly Stay-Home Dad

Godly Stay-Home Dad

Shan Wang Zhang, 单王张