Best Martial arts Novel List

Warlock of the Magus World

Warlock of the Magus World

The Plagiarist, Wen Chao Gong, 文抄公
Talisman Emperor

Talisman Emperor

Xiao Jinyu, 萧瑾瑜
Wu Dong Qian Kun

Wu Dong Qian Kun

Heavenly Silkworm Potato, Tian Can Tu Dou, 天蚕土豆
Cultivation Chat Group

Cultivation Chat Group

Legend Of The Paladin, 圣骑士的传说