Best Xuanhuan Novel List

Heavenly Jewel Change

Heavenly Jewel Change

Tang Jia San Shao, 唐家三少
Lord Xue Ying

Lord Xue Ying

I Eat Tomatoes, Wo Chi Xi Hong Shi, 我吃西红柿
Almighty Sword Domain

Almighty Sword Domain

On Azure Phoenix Peak, 青鸾峰上
Coiling Dragon

Coiling Dragon

I Eat Tomatoes, Wo Chi Xi Hong Shi, 我吃西红柿
Dragon Prince Yuan

Dragon Prince Yuan

Heavenly Silkworm Potato, Tian Can Tu Dou, 天蚕土豆
Archean Eon Art

Archean Eon Art

I Eat Tomatoes, Wo Chi Xi Hong Shi, 我吃西红柿
Crazy Leveling System

Crazy Leveling System

Crazy Meng Meng, 疯狂的萌萌
Mechanical God Emperor

Mechanical God Emperor

Assets Exploding, Zi Chan Bao Zeng, 资产暴增