Best Josei Novel List

Ti Shen

Ti Shen

Bei Tang Mo, 北棠墨
Marrying the Soft-hearted Villain

Marrying the Soft-hearted Villain

Mu Mu Liang Chen, 沐沐良辰
Heart Protection

Heart Protection

Jiu Lu Fei Xiang, 九鹭非香