Best Action Novel List

Talisman Emperor

Talisman Emperor

Xiao Jinyu, 萧瑾瑜
Wu Dong Qian Kun

Wu Dong Qian Kun

Heavenly Silkworm Potato, Tian Can Tu Dou, 天蚕土豆
Absolute Resonance

Absolute Resonance

Heavenly Silkworm Potato, Tian Can Tu Dou, 天蚕土豆